Lĩnh vực: Tổng hợp
1Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2024
Ban hành: 20/06/2024
Hiệu lực: 20/06/2024
2Công văn số 2490/UBND- THVX ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Ban hành: 10/06/2024
Hiệu lực: 10/06/2024
3Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Ban hành: 07/06/2024
Hiệu lực: 07/06/2024
4Công văn số 2346/UBND -THVX ngày 01/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Ban hành: 01/06/2024
Hiệu lực: 01/06/2024
5Thông báo số 98/TB-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2024
Ban hành: 27/05/2024
Hiệu lực: 27/05/2024
6Công văn số 2222/UBND - TH ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ề việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Ban hành: 24/05/2024
Hiệu lực: 24/05/2024
7Công văn số 2164/UBND-THVX ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Ban hành: 21/05/2024
Hiệu lực: 21/05/2024
8Thông báo số 96/TB-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2024 Về báo cáo kết quả và phương án thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang
Ban hành: 21/05/2024
Hiệu lực: 21/05/2024
9Công văn số 1997/UBND-THVX ngày 12/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2024 và năm 2025 của tỉnh
Ban hành: 12/05/2024
Hiệu lực: 12/05/2024
10Công văn số 1955/UBND-THVX ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 10/05/2024
Hiệu lực: 10/05/2024
11Công văn số 1931/UBND-THVX ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 09/05/2024
Hiệu lực: 09/05/2024
12Công văn số 1875/UBND-TH ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý I và ước tính quý II, 6 tháng đầu năm 2024
Ban hành: 06/05/2024
Hiệu lực: 06/05/2024
13Công văn số 1698/UBND-THVX ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ban hành: 24/04/2024
Hiệu lực: 24/04/2024
14Công văn số 84/TB-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 04 năm 2024
Ban hành: 23/04/2024
Hiệu lực: 23/04/2024
15Công văn số 1457/UBND-TH ngày 11/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ
Ban hành: 11/04/2024
Hiệu lực: 11/04/2024