Nơi ban hành: HĐND huyện Yên Sơn
1 Báo cáo số 544/BC-STC ngày 13/10/2022 của Sở Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022
Ban hành: 13/10/2022
Hiệu lực: 13/10/2022
2 Báo cáo số 563/BC - STC ngày 01/12/2021 của Sở Tài chính công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2021
Ban hành: 01/12/2021
Hiệu lực: 01/12/2021
3 Nghị quyết số 70/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2021
Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: 25/12/2020
4Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh 5 năm 2021 - 2025
Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: 25/12/2020
5 Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương phê duyệt dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2021
Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: 25/12/2020
6 Nghị quyết số 66/NQ - HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Dương
Ban hành: 25/12/2020
Hiệu lực: 25/12/2020
7 Báo cáo số 394/BC-STC ngày 13/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020
Ban hành: 13/10/2020
Hiệu lực: 13/10/2020
8Công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020
Ban hành: 10/07/2020
Hiệu lực: 10/07/2020
9Báo cáo số 31/BC- STC ngày 12/02/2020 của Sở tài chính tỉnh về công khai tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019
Ban hành: 12/02/2020
Hiệu lực: 12/02/2020
10Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 25/12/2012 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013
Ban hành: 25/12/2012
Hiệu lực:
11Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND17 ngày 11/7/2008 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
Ban hành: 11/07/2008
Hiệu lực:
12Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2007.
Ban hành: 02/07/2007
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND17 ngày 25/12/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007.
Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND17 ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006.
Ban hành: 29/06/2006
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 20/12/2005 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006.
Ban hành: 20/12/2005
Hiệu lực: