Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
1Công văn số 3234/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do anh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
2Công văn số 3237/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 472-KH/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
3Công văn số 3207UBND-THVX ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
4Công văn số 3216/UBND-NC ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 12/7/2024 và Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 15/7/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
5Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tân trào
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
6Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
7Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
8Công văn số 3157/UBND-THVX ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
9Công văn số 3151/UBND-NC ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định QPPL; cho ý kiến đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
10Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, xây dựng bản đồ 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
12Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
13Thông báo số 122/TB-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp về phương án giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
14Công văn số 3122/UBND-THVX ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1987/QĐ-BYT ngày 11/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
15Công văn số 3120/UBND-THCBKS ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 2709/BTTTT-CVT
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024