Thể loại: Công văn
1Công văn số 3234/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do anh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
2Công văn số 3237/UBND-KT ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 472-KH/TU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ban hành: 22/07/2024
Hiệu lực: 22/07/2024
3Công văn số 3216/UBND-NC ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 12/7/2024 và Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 15/7/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
4Công văn số 3207UBND-THVX ngày 20/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 20/07/2024
Hiệu lực: 20/07/2024
5Công văn số 3157/UBND-THVX ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
6Công văn số 3151/UBND-NC ngày 18/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định QPPL; cho ý kiến đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh
Ban hành: 18/07/2024
Hiệu lực: 18/07/2024
7Công văn số 3117/UBND-TH ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về viêcj triển khai thực hiện Văn bản số 4923/VPCP-QHĐP ngày 12/7/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
8Công văn số 3122/UBND-THVX ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1987/QĐ-BYT ngày 11/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
9Công văn số 3120/UBND-THCBKS ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 2709/BTTTT-CVT
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
10Công văn số 3103/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
11Công văn số 3105/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
12Công văn số 3101/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
13Công văn số 3097/UBND-THCBKS ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
14Công văn số 3051/UBND-THVX ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
15Công văn số 3043/UBND-THCBKS ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024