Nơi ban hành: UBND huyện Hàm Yên
1Nghị quyết số 635/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về Về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2009.
Ban hành: 07/01/2009
Hiệu lực:
2Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Minh Hương
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
3Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bình Xa
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
4Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
5Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
6Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Yên
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
7Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Nhân Mục
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
8Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bằng Cốc
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
9Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thành Long
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
10Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
11Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
12Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Đức Ninh
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
13Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
14Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực:
15Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND huyện Hàm Yên về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Ủy ban nhân dân xã Bạch Xa
Ban hành: 20/08/2007
Hiệu lực: