Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm Y tế
1Công văn số 6082/UBND- THVX ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN năm 2023
Ban hành: 04/12/2023
Hiệu lực: 04/12/2023
2Công văn số 5597/UBND -THVX ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Ban hành: 09/11/2023
Hiệu lực: 09/11/2023
3Quyết định số 4935/UBND-THVX ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Ban hành: 06/10/2023
Hiệu lực: 06/10/2023
4Công văn số 4172 /UBND- THVX ngày 29/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ BHYT năm 2023
Ban hành: 29/08/2023
Hiệu lực: 29/08/2023
5 Công văn số 3529/UBND-THVX ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023
Ban hành: 01/08/2023
Hiệu lực: 01/08/2023
6 Công văn số 3383/UBND- THVX ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 25/07/2023
Hiệu lực: 25/07/2023
7 Công văn số 3161/UBND- THVX ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 14/07/2023
Hiệu lực: 14/07/2023
8 Công văn số 2931/UBND- THVX ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ BHYT năm 2023 theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 04/07/2023
Hiệu lực: 04/07/2023
9 Công văn số 2156/UBND-THVX ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát Hội đồng quản lý BHXH
Ban hành: 26/05/2023
Hiệu lực: 26/05/2023
10 Công van số 1323/UBND-THVX ngày 3/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm tỷ lệ BHXH, BHYT năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 03/04/2023
Hiệu lực: 03/04/2023
11 Công văn số 1227/UBND-THVX ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/CP
Ban hành: 29/03/2023
Hiệu lực: 29/03/2023
12 Công văn số 1107/UBND-THVX ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Khám bệnh,chữa bệnh số 15/2023/QH15
Ban hành: 23/03/2023
Hiệu lực: 23/03/2023
13 Thông báo số 01/TB - BCĐ ngày 25/11/2022 của của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Tuyên Quang về thực hiện các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022
Ban hành: 25/11/2022
Hiệu lực: 25/11/2022
14 Công văn số 4659/UBND-THVX ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2021 của Chính phủ
Ban hành: 10/11/2022
Hiệu lực: 10/11/2022
15 Công văn số 4431/UBND-THVXngày 27/10/2022 của UBNd tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện NQ số 125-NQ-CP, Nghị quyết số 102-NQ-CP và Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ
Ban hành: 27/10/2022
Hiệu lực: 27/10/2022