Thể loại: Chương trình
1 Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 12/01/2023 cuat UBND tỉnh vềh oạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2023
Ban hành: 12/01/2023
Hiệu lực: 12/01/2023
2 Chương trình số số 01/CTr - BCĐ ngày 26/12/2022 của BCĐ thực hiện công tác đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài UBND tinh theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
Ban hành: 26/12/2022
Hiệu lực: 26/12/2022
3 Chương trình số 03/CTr - UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 25/02/2022
Hiệu lực: 25/02/2022
4 Chương trình công tác số 02/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 08/01/2022
Hiệu lực: 08/01/2022
5 Chương trình số 01/CTr - UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Ban hành: 08/01/2022
Hiệu lực: 08/01/2022
6Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 05/01/2022 của HĐND huyện Sơn Dương về Chương trình công tác năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 05/01/2022
Hiệu lực: 05/01/2022
7 Chương trình số 11/CTr- UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Ban hành: 23/12/2021
Hiệu lực: 23/12/2021
8 Chương trình số 06 /CTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ban hành: 28/06/2021
Hiệu lực: 28/06/2021
9 Chương trình số 05/CTr - UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành: 21/05/2021
Hiệu lực: 21/05/2021
10 Chương trình số 03/CT-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ban hành: 15/03/2021
Hiệu lực: 15/03/2021
11 Chương trình số 01/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Ban hành: 22/01/2021
Hiệu lực: 22/01/2021
12 Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020
Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: 12/03/2020
13 Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 08/01/2020
Hiệu lực: 08/01/2020
14 Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang 2020
Ban hành: 06/01/2020
Hiệu lực: 06/01/2020
15 Chương trình số 02/CTr-UBND, ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, chương trình Công tác chủ yếu năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 05/01/2019
Hiệu lực: 05/01/2019