Nơi ban hành: HĐND huyện Sơn Dương
1 Quyết định số 429/QĐ - UBND ngày 06/5/2023 của UBNd tỉnh điều chỉnh, phân loại lại vị trí việc làm; điều chỉnh biên chế công chức tương ứng với vị trí việc làm; điều chỉnh, bổ sung bản mô tả công việc và khung năng lực đối với một số vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 06/05/2023
Hiệu lực: 06/05/2023
2 Công văn số 540/UBND - THVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ban hành: 24/02/2022
Hiệu lực: 24/02/2022
3Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 05/01/2022 của HĐND huyện Sơn Dương về Chương trình công tác năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 05/01/2022
Hiệu lực: 05/01/2022
4Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HDDND huyện Sơn Dương về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương
Ban hành: 28/07/2021
Hiệu lực: 28/07/2021
5Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020
Ban hành: 28/07/2021
Hiệu lực: 28/07/2021
6Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/04/2021
Hiệu lực: 01/07/2021
7Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Sơn Dương
Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: 26/05/2020
8Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
9Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương về Phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 thuộc nguồn vốn phân cấp cho huyện
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: 19/12/2018
10Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương về Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2019
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: 19/12/2018
11Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND huyện Sơn Dương Khóa XX, kỳ họp thứ 4 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương
Ban hành: 17/07/2017
Hiệu lực: 17/07/2017
12Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực:
13Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2016
Ban hành: 31/12/2015
Hiệu lực:
14Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012 - 2015 thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
Ban hành: 24/12/2013
Hiệu lực:
15Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014
Ban hành: 24/12/2013
Hiệu lực: