Nơi ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
1 Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của uBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/04/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
2 Công văn số 744/UBND - TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ
Ban hành: 19/03/2020
Hiệu lực: 19/03/2020
3 Công văn số 86/VP-THCB ngày 29/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Ban hành: 29/05/2019
Hiệu lực: 29/05/2019
4 Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 20/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 20/05/2019
Hiệu lực: 20/05/2019
5Công văn số 67/VP-THCB ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v sử dụng thử nghiệm phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Ban hành: 26/04/2019
Hiệu lực: 26/04/2019
6 Quyết định số 294/QĐ-UBND, ngày 20/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng
Ban hành: 20/10/2018
Hiệu lực: 20/10/2018
7 Thông báo số 08/TB-VP, ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Ban hành: 11/12/2017
Hiệu lực: 11/12/2017
8Công văn số 3036 /UBND-THCB ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Viễn thông Tuyên Quang
Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
9Công văn số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
10Công văn số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ