Thể loại: Hướng dẫn
1Kế hoạch số 62/KH- UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023 tại Tuyên Quang
Ban hành: 30/03/2023
Hiệu lực: 30/03/2023
2Hướng dẫn số 01/HD-BTC ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh về hướng dẫn tổ chức, tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: