Thể loại: Quyết định
1Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 03 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
2Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 19/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tân trào
Ban hành: 19/07/2024
Hiệu lực: 19/07/2024
3Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
4Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 17/07/2024
Hiệu lực: 17/07/2024
5Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, xây dựng bản đồ 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2024
7Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất tại khu dân cư tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
8Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Tân Trào
9Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 25 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
10Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
11Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng; danh mục 08 thành phần hồ sơ phải số hoá của 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
12Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2023
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
13Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp; Danh mục 09 thành phần hồ sơ phải số hoá của 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
14Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấpcông trình thủy điện Sông Lô 8A
15Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 8B