Lĩnh vực: Di đân, tái định cư
1Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2023 thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang
2 Thông báo số 85/TB-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họpđánh giá tiến độ thực hiện Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo
Ban hành: 12/07/2023
Hiệu lực: 12/07/2023
3 Công văn số 1202/UBND - ĐTXD ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2025
Ban hành: 28/03/2023
Hiệu lực: 28/03/2023
4 Thông báo số 99/TB - UBND ngày 26/7/25021 của UBND tỉnh Kết luận về việc kiểm tra một số dự án do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư, thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang
Ban hành: 26/07/2021
Hiệu lực: 26/07/2021
5Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg tại cuộc họp về công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang
Ban hành: 10/10/2020
Hiệu lực: 10/10/2020