Tất cả văn bản
12196Quyết định số 2061/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển ống cống ly tâm bê tông cốt thép từ nơi sản xuất đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/12/2001
Hiệu lực:
12197Quyết định số 2016/QĐ-UB ngày 26/11/2001 của UBND tỉnh về việc thay thế nội dung khoản 3 - Điều 3 Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 09/11/1998 về việc "Thu và sử dụng học phí ở một số trường phổ thông trung học và trường mầm non trên địa bàn các huyện"
Ban hành: 26/11/2001
Hiệu lực:
12198Quyết định số 1623/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của UBND tỉnh về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đối với các hộ nghèo, đất trồng lúa theo Thông tư số 41/2001/TT-BTC; đối với các xã thuộc diện được miễn thuế theo Quyết định số 507/QĐ-UB và miễn, giảm thuế bổ sung đối với các hộ chính sách xã hội; đối với diện tích đất thực trồng chè, trồng mía
Ban hành: 04/10/2001
Hiệu lực:
12199Quyết định số 1579/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn đàn bò giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 28/09/2001
Hiệu lực:
12200Quyết định số 1381/QĐ-UB ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển cây nhãn giống kích thước túi bầu (25x30)cm; (Φ: 16 cm, h: 21 cm) từ vườn ươm các huyện, thị xã đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 31/08/2001
Hiệu lực:
12201Quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND tỉnh "Về việc đổi tên các trường Phổ thông trung học thành các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo"
Ban hành: 16/08/2001
Hiệu lực:
12202Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 15/08/2001
Hiệu lực:
12203Quyết định số 1140/QĐ-UB ngày 20/7/2001 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách chất lượng cao trên tuyến đường Tuyên Quang - Hà Đông
Ban hành: 20/07/2001
Hiệu lực:
12204Quyết định số 964a/QĐ-UB ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hoá thôn, bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 18/06/2001
Hiệu lực:
12205Quyết định số 932/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Liên minh Hợp tác xã tỉnh"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực:
12206Quyết định số 929/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực:
12207Quyết định số 928/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực:
12208Quyết định số 926/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Xây dựng"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực:
12209Quyết định số 930/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Địa chính"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực:
12210Quyết định số 931/QĐ-UB ngày 15/6/2001 của UBND tỉnh "Về việc phê duyệt Đề án xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Thương mại và Du lịch"
Ban hành: 15/06/2001
Hiệu lực: