Tất cả văn bản
121Công văn số 2780/UBND-THVX ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
Ban hành: 25/06/2024
Hiệu lực: 25/06/2024
122Công văn số 2763/UBND-THVX ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ
Ban hành: 25/06/2024
Hiệu lực: 25/06/2024
123Công văn số 2753/UBND-THVX ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
124Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
125Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực:
126Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
127Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung) lĩnh vực hộ tịch; Danh mục 159 thành phần hồ sơ phải số hoá của 32 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; Danh mục 03 thủ tục hành chính tái sử dụng (có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác) lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
128Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung) lĩnh vực quốc tịch; danh mục 36 thành phần hồ sơ phải số hoá của 05thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch; danh mục 01 thủ tục hành chính tái sử dụng (có kết quả giải quyết là thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khác lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 24/06/2024
Hiệu lực: 24/06/2024
129Quyết định số 01/QĐ-HĐĐG ngày 21/6/2024 của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh về việc kiện toàn Tổ tư vấn giúp việc của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
130Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính và Danh mục 06 thành phần hồ sơ phải số hóa của 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
131Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 26 thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước và danh mục 97 thành phần hồ sơ phải số hóa của 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
132Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
133Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 07 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
134Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 08 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024
135Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 21/06/2024
Hiệu lực: 21/06/2024