Tất cả văn bản
91Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
92Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
93Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
94Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
95Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
96Công văn số 2874/UBND-TH ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 125/TB-TCTK ngày 20/6/2024 của Tổng cục Thống kê
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
97Công văn số 2873/UBND-NC ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 2507/UBVHGD15 ngày 21/6/2024 của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội khóa XV
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
98Công văn số 2877/UBND-NC ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện rà soát VBQPPL theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
99Công văn số 2885/UBND-THVX ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vận động ủng hộ Quỹ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh năm 2024
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
100 Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
101Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 451-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
102Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
103Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
104Công văn số 2856/UBND-THCBKS ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC ngày 27/6/2024
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 29/06/2024
105Công văn số 2858/UBND-NC ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 29/06/2024