Tất cả văn bản
106Công văn số 2859/UBND-NC ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Nghị định số 70/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 29/06/2024
107Công văn số 2863/UBND-NC ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh công nhân, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 29/06/2024
108Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 29/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 29/06/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
109Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Luxury Park Views
Ban hành: 28/06/2024
Hiệu lực: 28/06/2024
110Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
111Công văn số 2845/UBND-KT ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
Ban hành: 28/06/2024
Hiệu lực: 28/06/2024
112Công văn số 2849/UBND-NC ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP và Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 18/6/2024
Ban hành: 28/06/2024
Hiệu lực: 28/06/2024
113Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
114Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
115Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
116Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng các cầu trên đường giao thông nông thôn, địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2024
Ban hành: 27/06/2024
Hiệu lực: 27/06/2024
117Công văn số 2796/UBND-THVX ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ban hành: 26/06/2024
Hiệu lực: 26/06/2024
118Công văn số 2786/UBND-ĐTXD ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 26/06/2024
Hiệu lực: 26/06/2024
119Công văn số 2783/UBND-THCBKS ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ
Ban hành: 26/06/2024
Hiệu lực: 26/06/2024
120Công văn số 2768/UBND-KT ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 25/06/2024
Hiệu lực: 25/06/2024