Tất cả văn bản
76Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ mới ban hành, quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
77Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
78Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Tập huấn viên hòa giải ở cơ cở cấp tỉnh
Ban hành: 03/07/2024
Hiệu lực: 03/07/2024
79Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/07/2024
Hiệu lực: 02/07/2024
80Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/07/2024
Hiệu lực: 02/07/2024
81Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 02/07/2024
Hiệu lực: 02/07/2024
82Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
83Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
84Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
85Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
86Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
87Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
88Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
89Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024
90Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới
Ban hành: 01/07/2024
Hiệu lực: 01/07/2024