Tất cả văn bản
31Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế về Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
32Công văn số 3051/UBND-THVX ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
33Công văn số 3043/UBND-THCBKS ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024
34Công văn số 3006UBND-NC ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
35Công văn số 3010/UBND-THVX ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
36Công văn số 3011/UBND-THVX ngày 10/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Tân Trào
Ban hành: 10/07/2024
Hiệu lực: 10/07/2024
37Công văn số 2997/UBND-KT ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 907/KH-MTTW-BTT ngày 28/6/2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
38Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2025
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
39Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành: 09/07/2024
Hiệu lực: 09/07/2024
40Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng; danh mục 08 thành phần hồ sơ phải số hoá của 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
41Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 08/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2025”
Ban hành: 08/07/2024
Hiệu lực: 08/07/2024
42Công văn số 2981/QĐ-THVX ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 3070-CV/TU ngày 02/7/2024
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
43Công văn số 2975/QĐ-THVX ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
44Công văn số 231/QĐ-UBND ngày 06/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang năm
Ban hành: 06/07/2024
Hiệu lực: 06/07/2024
45Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024