Tất cả văn bản
46Công văn số 2957/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
47Công văn số 2955/UBND-THVX ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 76/2024/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
48Công văn số 2958/UBND-NC ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
49Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/7/2024 của Ban Chỉ đạo vận động HMNĐ tỉnh tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện 6 tháng cuối năm 2024
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
50Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2023
Ban hành: 05/07/2024
Hiệu lực: 05/07/2024
51Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp; Danh mục 09 thành phần hồ sơ phải số hoá của 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
52Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấpcông trình thủy điện Sông Lô 8A
53Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Sông Lô 8B
54Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Sông Lô 7, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
55Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Chiêm Hoá
56Nghị quyết số 26//NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2024-2025
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
57Nghị quyết số 36/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
58Nghị quyết số 35/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024
59Nghị quyết số 10/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 01/08/2024
60Nghị quyết số 01/2024/NĐ-HĐND ngày 04/7/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 04/07/2024
Hiệu lực: 04/07/2024