Tất cả văn bản
16Công văn số 3122/UBND-THVX ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1987/QĐ-BYT ngày 11/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
17Công văn số 3120/UBND-THCBKS ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Văn bản số 2709/BTTTT-CVT
Ban hành: 16/07/2024
Hiệu lực: 16/07/2024
18Công văn số 3103/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
19Công văn số 3105/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
20Công văn số 3101/UBND-THVX ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
21Công văn số 3097/UBND-THCBKS ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách
Ban hành: 15/07/2024
Hiệu lực: 15/07/2024
22Thông báo số 120/TB-UBND ngày 14/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh về đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm-Tuyên Quang
Ban hành: 14/07/2024
Hiệu lực: 14/07/2024
23Thông báo số 121/TB-UBND ngày 14/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ý kiến của Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Y tế
Ban hành: 14/07/2024
Hiệu lực: 14/07/2024
24Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc; xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; việc bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với hợp đồng lao động năm 2024
25Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất tại khu dân cư tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
27Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Tân Trào
28Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 25 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 12/07/2024
Hiệu lực: 12/07/2024
29Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
30Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ban hành: 11/07/2024
Hiệu lực: 11/07/2024